Besiktningar

För fastighetsägare, BRF:er och intresserade av boende

I Sverige har vi lag på att bebodda byggnader ska genomgå OVK-besiktningar regelbundet. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och syftet med kontrollen är att redovisa inomhusklimatet i byggnaden samt kontrollera att ventilationssystemet fungerar.

En OVK utförs av en certifierad, sakkunnig och oberoende besiktningsman. Hen utför besiktningen i byggnaden enligt Boverkets krav och därefter skriver hen på ett protokoll som skickas till fastighetsägaren och kommunens byggnadsnämnd. Besiktningsmannen kommer även med förslag på hur ventilationssystemet kan förbättras samt hur energiåtgången kan skäras ner.

Du som fastighetsägare har ansvar för att byggnaden har ett hälsosamt inneklimat. Skulle du av någon anledning glömma bort OVK kommer du få en påminnselse av kommunen. OVK utförs med hjämna mellanrum och beroende på vad du har för byggnad och ventilationssystem skall OVK utföras med olika intervall. Såhär ser det ut:

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Källa: Boverket

Olika typer av OVK görs vid olika tillfällen. Vid den första besiktningen som görs första gången ett nytt ventilationssystem tas i bruk kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Därefter sker återkommande besiktningar enligt gällande intervall där funktionskontrollanten kontrollerar att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet fungerar men även undersöker vilka åtgärders som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i systemet. Ifall inomhusklimaten är underkänt måste du som fastighetsägare åtgärda problemet omgående. Är det godkänt, kan besiktningsmannen fortfarande ge förslag på goda förbättringsåtgärder. Däremot behöver du inte följa hens råd.

Efter att besiktningen är gjord utfärdar OVK-kontrollanten ett intyg som visar att besiktningen är gjord. Intyget är som ett kvitto med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för återkommande besiktning. Fastighetsägaren ska efter mottagande av intyg sätta upp det på synlig plats i byggnaden.