Stöd kring fastighetsrätt och entreprenadjuridik

För fastighetsägare, BRF:er och intresserade av boende

Affärsjurist

En advokat inom affärsjuridik och handelsrätt är en juridisk professionell som specialiserar sig på rättsliga frågor som rör affärsverksamhet och handel. Deras huvudsakliga uppgift är att ge juridisk rådgivning och representation till företag och organisationer inom olika branscher. Man kan involveras i olika aspekter av handel och hjälpa sina klienter att förstå och hantera komplexa rättsliga frågor som kan uppstå inom affärsmiljön. En av de vanligaste uppgifterna för en advokat inom affärsjuridik och handelsrätt är att ge rådgivning vid företagsbildning och företagsstrukturella frågor. Det kan inkludera val av rättslig organisationsform, upprättande av bolagsordningar, aktieägaravtal och andra dokument som reglerar företagets verksamhet.

Advokaten kan också vara involverad i avtalsrätt och avtalsförhandlingar. De kan hjälpa sina klienter att upprätta och granska olika typer av avtal, till exempel försäljningsavtal, leverantörsavtal, distributionsavtal och samarbetsavtal. Deras mål är att säkerställa att avtalen är rättvisa, klara och skyddar sina klienters intressen.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten hanterar rättsliga frågor som rör fastigheter och fastighetsägande. En jurists huvudsakliga ansvar är att ge juridisk rådgivning och representation till klienter inom fastighetsrelaterade ärenden. En fastighetsrättsadvokat kan vara involverad i olika aspekter av fastighetsägande och fastighetsöverföring. De kan hjälpa sina klienter att förstå och navigera genom komplexa fastighetslagar, regler och förordningar. De kan också vara involverade i förhandlingar, avtalsskrivande och representation vid rättsliga tvister som rör fastigheter. En av de vanligaste uppgifterna för en advokat inom fastighetsrätt är att assistera vid köp och försäljning av fastigheter. De kan granska och upprätta avtalsdokument, utföra nödvändiga juridiska undersökningar och säkerställa att överföringen av äganderätt genomförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Advokaten kan även hjälpa sina klienter med att lösa tvister som rör fastigheter. Det kan inkludera grannkonflikter, tvister om fastighetsgränser, hyresfrågor, tvister om besittningsrätt eller tvister om fastighetsskador. De kan representera sina klienter i domstol eller hjälpa till med alternativa metoder för konfliktlösning, såsom medling eller förhandling.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt behandlar rättsliga frågor som rör entreprenadavtal och byggprojekt. Huvudsakligen finns partnerna inom entreprenadsektorn. En advokat inom entreprenadrätt kan vara involverad i olika aspekter av entreprenadavtal och byggprojekt. De kan hjälpa sina klienter att förstå och hantera komplexa rättsliga frågor som kan uppstå under planering, genomförande och avslutning av byggprojekt.

Advokaten kan erbjuda rådgivning och representation inom områden som offentlig upphandling, bygglicenser och tillstånd, ansvar för byggskador, entreprenadfordringar och försäkringar inom entreprenadbranschen.